BADANIE SHARE: 50+ W EUROPIE

 

KRÓTKO O PROJEKCIE

Badanie Zdrowia, Starzenia się Populacji i Procesów Emerytalnych "SHARE:  50+ w Europie" (ang. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) jest badaniem panelowym, które koncentruje się na osobach w wieku 50 lat i więcej. Jego celem jest stworzenie bazy danych łączącej informacje dotyczące wielu istotnych dziedzin życia tej coraz większej grupy europejskiej populacji.

Badanie ma multidyscyplinarny charakter, gdyż angażuje pracę licznej grupy demografów, epidemiologów, ekonomistów, psychologów i socjologów.

Dotychczas zrealizowane zostało 6 rund badania, natomiast od marca do października 2017 r. przeprowadzane są wywiady w ramach rundy 7.

Pytania w rundach 1., 2., 4., 5. i 6. dotyczyły najważniejszych aspektów życia osób 50+ takich jak zdrowie, sytuacja rodzinna czy finansowa. Odmienny charakter miała większość pytań trzeciej i siódmej rundy badania, gdyż dotyczyła przede wszystkim przeszłości respondentów.

W kolejnych rundach dane zbierane są podczas bezpośrednich wywiadów przeprowadzanych przez profesjonalnych ankieterów z pomocą komputera. Wywiady prowadzone są z losowo wybranymi osobami, które ukończyły 50. rok życia i ich partnerami bez względu na ich wiek.

Uczestnicy poprzednich rund są automatycznie uwzględniani w próbie kolejnej edycji (są to tzw. respondeni panelowi). Ze względu na „wycieranie się” próby (śmierć ankietowanych, odmowy dalszego udziału) oraz „starzenie się” próby (brak osób z najmłodszej kohorty - w wieku 50-52 lata) badana populacja uzupełniana jest też w kolejnych edycjach o nowych ankietowanych, aby pozostawała ona reprezentatywna dla całej populacji 50+ w danym kraju.

Główną część badania stanowi wywiad z ankieterem. Czas trwania wywiadu zależy nie tylko od wersji językowej, ale również od szczegółowości udzielanych przez uczestnika odpowiedzi i udziału w poprzednich rundach badania. 

Dodatkowo, oprócz wywiadu z ankieterem uczestnicy samodzielnie wypełniają krótką papierową ankietę, która stanowi uzupełnienie dla wywiadu komputerowego.

W sytuacji gdy uczestnik poprzedniej rundy umrze prowadzone są także tzw. wywiady końca życia. Wywiady te prowadzone są z osobami bliskimi na temat ostatnich miesięcy życia zmarłego.

 

BADANIE SHARE W POLSCE

Dotychczas Polska wzięła udział w czterech rundach badania SHARE – 2., 3., 4. i 6. 

Od marca 2017 r. ankieterzy Kantar TNS przeprowadzają wywiady z uczestnikami badania SHARE w Polsce w ramach 7. rundy projektu. Prace w terenie zostaną zakończone z końcem października. Łącznie przewidywane jest zebranie około 5000 wywiadów.  

Wywiady w ramach drugiej rundy w Polsce przeprowadzono na przełomie 2006 i 2007 roku. Ogółem przebadano 2466 osób

Runda trzecia odbyła się na przełomie 2008 i 2009 roku. W wywiadach wzięły udział wyłącznie osoby, które uczestniczyły w rundzie drugiej, gdyż próba nie została uzupełniona o nowych ankietowanych. Ponadto, część respondentów zmarła w okresie dzielącym oba wywiady i dla tych osób przeprowadzono wywiady końca życia (łącznie zebrano 94 wywiady końca życia). W rundzie 3. polska próba liczyła 1939 uczestników

W czwartej rundzie, którą przeprowadzono na przełomie 2011 i 2012 roku uczestniczyły 1733 osoby. W próbie znalazły się wyłącznie osoby wylosowane do badania w rundzie 2. Dodatkowo przeprowadzono 165 wywiadów końca życia.

Runda 6. została zrealizowana w 2015 r. wśród 1826 uczestników. Próba respondentów została w rundzie 6. po raz pierwszy od pierwszej edycji badania w Polsce uzupełniona o przedstawicieli najmłodszej grupy wieku - osoby w wieku 50-58 lat. Dzięki temu polska próba w rundzie 6. była ponownie reprezentatywna dla całej populacji 50+. Dodatkowo, w rundzie 6. przeprowadzono 195 wywiadów końca życia.

 

 

Więcej szczegółów dotyczących metodologii badania SHARE można znaleźć w rozdziale Charakterystyka badania SHARE wprowadzającym do raportu "Portret generacji 50+ w Polsce i Europie. Wyniki badania zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE)". Więcej informacji dotyczących publikacji w zakładce WYNIKI.

 

 

 
 
 
Share

Szukaj

Aktualności

Nowa publikacja SHARE

Raport "Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy" w zakładce WYNIKI  

designed by