BADANIE SHARE: 50+ W EUROPIE

 

KRÓTKO O PROJEKCIE

Projekt SHARE:  50+ w Europie (ang. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) jest badaniem panelowym, które koncentruje się na osobach w wieku 50 lat i więcej. Jego celem jest stworzenie bazy danych łączącej informacje dotyczące wielu istotnych dziedzin życia tej coraz większej grupy europejskiej populacji.

Projekt ma multidyscyplinarny charakter, gdyż angażuje pracę licznej grupy demografów, epidemiologów, ekonomistów, psychologów i socjologów.

Dotychczas zrealizowane zostało już 6 rund badania, natomiast od marca do października 2017 r. przeprowadzane są wywiady w ramach rundy 7.

Pytania w poszczególnych rundach badania dotyczyły najważniejszych aspektów życia osób starszych takich jak zdrowie, sytuacja rodzinna czy finansowa. Odmienny charakter miała natomiast większość pytań trzeciej rundy badania, gdyż dotyczyła przede wszystkim przeszłości respondentów.

W kolejnych rundach dane zbierane były podczas bezpośrednich wywiadów przeprowadzanych przez profesjonalnych ankieterów z pomocą komputera. Wywiady prowadzono z losowo wybranymi osobami, które ukończyły 50 rok życia i ich partnerami bez względu na ich wiek.

Respondenci poprzednich fal automatycznie znajdowali się w próbie kolejnej fali. W każdym przypadku badana populacja uzupełniana była też o nowych ankietowanych, ze względu na naturalne „wycieranie się” próby (śmierć ankietowanych) oraz „starzenie się” próby (brak osób w wieku 50-52 lata).

Główną część badania stanowił wywiad z ankieterem. Czas trwania wywiadu zależał nie tylko od wersji językowej, ale również od szczegółowości udzielanych przez respondenta odpowiedzi, udziału w poprzednich rundach badania czy nastawienia ankietowanego do wywiadu. 

Dodatkowo, w przypadku dwóch pierwszych oraz czwartej i piątej rundy po głównej części badania respondenci wypełniali samodzielnie papierową wersję ankiety, która stanowiła uzupełnienie dla wywiadu głównego.

Począwszy od drugiej rundy, w sytuacji gdy respondent zmarł w okresie pomiędzy kolejnymi falami badania, prowadzone były także tzw. wywiady końca życia. Wywiady te prowadzono z osobami bliskimi bądź innymi osobami posiadającymi informacje dotyczące ostatnich miesięcy życia respondentów.

 

PROJEKT SHARE W POLSCE

Dotychczas Polska wzięła udział w czterech rundach badania SHARE – 2., 3., 4. i 6. 

Od marca 2017 r. ankieterzy Kantar TNS przeprowadzają wywiady z uczestnikami badania SHARE w Polsce w ramach 7. rundy projektu. Prace w terenie zostaną zakończone z końcem października. Łącznie przewidywane jest zebranie około 5000 wywiadów.  

Wywiady w ramach drugiej rundy w Polsce przeprowadzono na przełomie 2006 i 2007 roku. Ogółem przebadano 2 467 osób

Runda trzecia odbyła się na przełomie 2008 i 2009 roku. W wywiadach wzięli udział wyłącznie respondenci, którzy uczestniczyli w rundzie drugiej, gdyż próba nie została uzupełniona o nowych ankietowanych. Ponadto, część respondentów zmarła w okresie dzielącym oba wywiady, stąd polska próba zmniejszyła się do 1 918 osób

W czwartej rundzie, którą przeprowadzono na przełomie 2011 i 2012 roku uczestniczyło 1 724 respondentów.

 

 

Więcej szczegółów dotyczących metodologii badania SHARE można znaleźć w rozdziale Charakterystyka badania SHARE wprowadzającym do raportu "Portret generacji 50+ w Polsce i Europie. Wyniki badania zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE)". Więcej informacji dotyczących publikacji w zakładce WYNIKI.

 

 

 
 
Share

Szukaj

Aktualności

Konferencja 19.10, Warszawa

Prezentacja wyników raportu na podstawie badania SHARE "Pokolenie 50+ w Polsce na tle...

designed by