Logotypy SHARE SGH MRPiPS

Najczęściej zadawane pytania

W jakim celu prowadzone jest badanie? 

Dzięki informacjom zbieranym w badaniu naukowcy mogą lepiej poznać warunki życia osób w wieku 50+ w Polsce. Wyniki są wykorzystywane do planowania polityki społeczno-gospodarczej w zakresie systemu emerytalnego, opieki zdrowotnej czy opieki długoterminowej.

Kto przeprowadza badanie?

Polska część badania SHARE prowadzona jest przez Instytut Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Badanie przeprowadzane jest w ramach międzynarodowej współpracy naukowej konsorcjum SHARE-ERIC. W obecnej edycji badania wywiady z uczestnikami realizowane są przez ankieterów zatrudnionych przez instytut badania opinii publicznej Kantar Polska S.A. (dawniej TNS OBOP).

Dlaczego wylosowano właśnie mnie i skąd wzięto mój adres?

Uczestnicy badania SHARE to osoby wylosowane z rejestru populacji Polski (rejestru PESEL)za pośrednictwem Ministerstwa Cyfryzacji. Zgodnie z przepisami określone dane z tego rejestru, w tym aktualny adres zamieszkania wylosowanej osoby,  mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom realizującym programy naukowe w celach badawczych, statystycznych lub badania opinii publicznej. Aby otrzymać dane z rejestru, trzeba złożyć specjalny wniosek i przejść proces weryfikacji,  opisany na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. 
Choć interesuje nas sytuacja wszystkich osób w Polsce, które ukończyły 50 lat, to niestety nie jesteśmy w stanie porozmawiać z wszystkimi. Dlatego do udziału w badaniu losowane są pojedyncze osoby, które reprezentują wiele innych, podobnych (pod względem wieku, płci, wykształcenia, miejsca zamieszkania, sytuacji społeczno-ekonomicznej) osób w Polsce. Na postawie informacji uzyskanych od tych osób możemy wyciągać wnioski dotyczące warunków życia całej populacji w wieku 50+ w Polsce.

Czy muszę wziąć udział w badaniu?

Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny. Odmowa udziału nie będzie miała dla Państwa żadnych negatywnych konsekwencji. Uczestnicy badania są wybierani losowo. Sukces badania zależy jednak od tego, czy wszystkie wylosowane osoby zgodzą się na udział. Aby informacje zebrane w badaniu były reprezentatywne dla całej populacji osób w wieku 50+ w Polsce, jak najwięcej wylosowanych osób musi uczestniczyć w badaniu. Dlatego też tak ważny jest dla nas udział każdej pojedynczej osoby! 

Już raz wziąłem(ęłam) udział w badaniu. Czemu znowu się ze mną kontaktujecie?

Badanie SHARE jest badaniem panelowym, co oznacza, że co dwa lata biorą w nim udział te same osoby. Śledzenie losów tych samych osób pozwala naukowcom obserwować zmiany, które zachodzą w ich życiu. Dlatego tak ważny jest ponowny udział każdego z dotychczasowych uczestników badania.

Czy moje dane są bezpieczne?

Wszystkie informacje, których udzielą Państwo ankieterowi podczas wywiadu, są poufne. Do Państwa odpowiedzi przypisywany jest specjalny kod numeryczny, dzięki czemu są one przechowywane bez danych osobowych i nie ma możliwości powiązania ich bezpośrednio z Państwem. Adresy oraz nazwiska są zawsze przechowywane oddzielnie od informacji udzielonych w trakcie wywiadu. Dane osobowe są przechowywane wyłącznie do zakończenia ostatniego etapu badania SHARE. Informacje zebrane w badaniu są wykorzystywane wyłącznie do celów naukowych, w formie zbiorowych zestawień (np. w podziale na grupę kobiet i mężczyzn), bez możliwości identyfikacji pojedynczych osób.

Jestem zbyt chory(a) lub zbyt słaby(a), aby wziąć udział w badaniu. Dlaczego chcecie, żebym mimo to uczestniczył(a)?

Celem badania jest dostarczenie naukowcom wiarygodnych informacji o całej populacji w wieku 50+. Jeśli w badaniu wezmą udział tylko osoby zdrowe lub młodsze, uzyskane w badaniu informacje nie będą reprezentatywne. Na ich podstawie obraz warunków życia populacji 50+ będzie nieprawdziwy, ponieważ, przykładowo, ogólny stan zdrowia osób 50+ będzie się wydawał lepszy niż jest w rzeczywistości. Z tego względu tak ważne jest, aby wszystkie wylosowane do badania osoby wzięły w nim udział. Jeśli wywiad okaże się dla Państwa zbyt długi, można go dokończyć podczas kolejnej wizyty naszego ankietera. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia osoby bliskiej (współmałżonka, dziecka, innej osoby) podczas wywiadu, wystarczy poinformować o tym ankietera. Wizyta ankietera może się odbyć w obecności osoby bliskiej. 

Dlaczego zostałem(am) poproszony(a) o przekazanie informacji o zmarłej osobie bliskiej, która brała udział w tym badaniu?

Jeśli dotychczasowy uczestnik badania zmarł, prosimy osobę bliską, aby udzieliła nam kilku informacji dotyczących ostatnich miesięcy życia osoby zmarłej (np. czy chorowała, gdzie zmarła, czy potrzebowała opieki). Jest to krótka, 15-minutowa ankieta, którą można przeprowadzić osobiście z ankieterem lub przez telefon. Pozyskanie tych informacji stanowi niezwykle ważne uzupełnienie informacji, które dotychczas uzyskaliśmy od zmarłego uczestnika badania. Pozwala lepiej pokazać problemy, z jakimi zmagają się osoby starsze.

Przeprowadziłem(łam) się lub mam zamiar się przeprowadzić. Czy mogę nadal uczestniczyć w badaniu?

Oczywiście, że mogą Państwo nadal brać udział w badaniu! Jeśli zmieni się Państwa adres kontaktowy, to bardzo prosimy o przekazanie tej informacji za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu podanego w zakładce „Kontakt” lub poprzez formularz kontaktowy.

Jak długo trwa wywiad?

Czas trwania wywiadu zależy od tego, czy uczestniczą Państwo w badaniu po raz pierwszy czy po raz kolejny i część informacji dotyczących Państwa mamy już zapisane. Wywiad trwa zwykle ok. 1–1,5 godziny. Jeśli to za długo, wywiad można podzielić na dwie wizyty ankietera. Wywiad można przeprowadzić w dogodnym dla Państwa dniu i godzinach. Szczegóły można ustalić bezpośrednio z ankieterem, który się z Państwem skontaktuje. Będziemy niezwykle wdzięczni, jeśli zgodzą się Państwo poświęcić nam swój czas!

Moi rodzice otrzymali zaproszenie do udziału w badaniu. Czy można ufać ankieterowi?

Badanie jest prowadzone bezpośrednio przez ankieterów instytutu badania opinii publicznej Kantar Polska SA. Każdy ankieter, który przeprowadza wywiady z wylosowanymi osobami w badaniu SHARE, kontaktuje się z nimi osobiście i ma ze sobą legitymację oraz upoważnienie. Jeśli chcą Państwo potwierdzić tożsamość ankietera, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu podanego w zakładce „Kontakt” lub poprzez formularz kontaktowy. Udział wszystkich wylosowanych do badania osób jest dla nas bardzo ważny!