Logotypy SHARE SGH MRPiPS

Portret pokolenia 50+

Badanie Zdrowia, Starzenia się Populacji i Procesów Emerytalnych „SHARE: 50+ w Europie" (z ang. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, SHARE) jest przeprowadzane wśród osób w wieku 50 lat i więcej. 

Badaniem objęte są wszystkie kraje europejskie oraz Izrael. 

W badaniu zbierane są informacje na temat sytuacji życiowej uczestników – stanu zdrowia, relacji społecznych i rodzinnych, sytuacji materialnej i aktywności na rynku pracy. 

Badanie ma charakter panelowy, co oznacza, że od 2004 roku co dwa lata biorą w nim udział te same osoby. Długoterminowe śledzenie ich losów pozwala naukowcom dowiedzieć się, jakie zmiany zachodzą w ich życiu.

Na podstawie badania naukowcy przygotowują analizy i porównania międzynarodowe. Wyniki tych analiz wykorzystywane są przez instytucje rządowe do planowania polityki publicznej. 

Badanie SHARE ma status Europejskiego Konsorcjum Infrastruktury Badawczej (European Research Infrastructure Consortium – ERIC).

Strona internetowa badania SHARE w Europie: SHARE Home (share-eric.eu)

Od początku 2024 roku trwa realizacja dziesiątej edycji badania, której zakończenie planowane jest na drugą połowę 2025 roku. W ramach tej edycji w Polsce w badaniu weźmie udział ponad 4500 osób w wieku 50 lat i więcej.

Polska część badania „SHARE: 50+ w Europie” jest realizowana w ramach partnerstwa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Instytutem Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w zakresie międzynarodowej współpracy naukowej konsorcjum SHARE-ERIC. W latach 2018-2023 badanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Więcej informacji o finansowaniu badania w latach 2018-2023.

Badanie Zdrowia, Starzenia się Populacji i Procesów Emerytalnych SHARE: 50+ w Europie jest realizowane od 2004 r. Badanie skupia się na sytuacji życiowej osób w wieku 50 lat lub więcej, zaś dzięki jego panelowemu charakterowi umożliwia śledzenie zmian zachodzących w życiu tych samych osób. Badanie prowadzone jest w odstępach dwuletnich. Pierwsza runda badania w 2004 r. została przeprowadzona w zaledwie 12 krajach europejskich. Obecnie badanie jest realizowane w 28 krajach europejskich, oraz w Izraelu. Polska dołączyła do badania w rundzie 2. i od tego czasu uczestniczyła w rundach 3., 4., 6., 7., 8. i 9.

Ósma runda badania realizowana była bezpośrednio przed pandemią, pod koniec 2019 r. i na początku 2020 r. Wybuch pandemii w marcu 2020 r. przerwał realizację ósmej rundy badania, jednak dzięki szybkiej organizacji i dodatkowym środkom finansowym otrzymanym od Komisji Europejskiej za pośrednictwem programu Horizon 2020 udało się dostosować infrastrukturę i zaprojektować nowy kwestionariusz badania w odpowiedzi na wyzwania stawiane przez nową sytuację epidemiczną. Między czerwcem a wrześniem 2020 r. wszystkie kraje uczestniczące w badaniu SHARE zrealizowały dodatkową ankietę telefoniczną, tzw. SHARE Corona 1, wśród swoich panelowych respondentów. Ze względu na telefoniczną formę wywiadu ankieta była znacznie krótsza niż regularny wywiad SHARE realizowany w poprzednich latach i koncentrowała się najważniejszych aspektach życia osób w wieku 50+, w warunkach pandemii.

Z powodu utrzymującej się w 2021 r. trudnej sytuacji pandemicznej podjęto decyzję o przesunięciu w czasie dziewiątej rundy wywiadów osobistych SHARE, jednocześnie zdecydowano o przeprowadzeniu drugiej rundy telefonicznego badania SHARE Corona 2 w 2021 r., mającej na celu monitorowanie zmian, które zaszły w życiu respondentów w trakcie szeregu pandemicznych miesięcy.

Dziewiąta runda badania realizowana była w 2022 roku. W całym badaniu wzięło udział prawie 70 tysięcy respondentów w wieku 50+, z czego w Polsce przeprowadzono 4800 wywiadów.

Obecnie trwają przygotowania do realizacji dziesiątej rundy badania.