Logotypy SHARE SGH MRPiPS

Finansowanie badania „SHARE: 50+ w Europie” w latach 2018-2023

logo POWER PL SHARE UE

Projekt „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność wsparcia na rynku pracy osób w wieku 50+ z uwzględnieniem informacji m.in. o zdrowiu, aktywności zawodowej, kapitale ludzkim, sytuacji materialnej i sytuacji rodzinnej tej grupy osób.

Realizacja projektu pozwoli na:

  • zebranie danych, które będą mogły być wykorzystywane przez instytucje rynku pracy,
  • udostępnienie danych SHARE oraz innych danych dotyczących osób w wieku 50+ w formie umożliwiającej wykorzystywanie ich w szerszym niż dotychczas zakresie,
  • podniesienie kompetencji pracowników MRiPS, co w efekcie zapewni zwiększenie efektywności funkcjonowania instytucji rynku pracy.

Oczekiwane efekty projektu:

  • Wypracowane w projekcie rekomendacje będą wykorzystywane do prowadzenia polityki opartej na dowodach (z ang. evidence based policy). Zgromadzone zasoby informacyjne, w tym w szczególności szczegółowe analizy problemów i różnych wariantów ich rozwiązania przedstawione w każdym z zestawów rekomendacji, będą wykorzystywane w dyskusjach publicznych w ramach realizowania zadań z zakresu polityki społecznej i rynku pracy. Opracowane rekomendacje pozwolą instytucjom rynku pracy na zapoznanie się z bieżącą analizą sytuacji osób 50+ na rynku pracy oraz proponowanymi rozwiązaniami zidentyfikowanych problemów.
  • Realizacja badania SHARE w rundach 7, 8 i 9 (czyli odpowiednio w roku 2017, 2019 i 2022).
  • Przeprowadzenie dodatkowych badań dotyczących sytuacji osób 50+ w odniesieniu do aktywności osób z tej grupy wieku na rynku pracy w latach 2018 – 2022.
  • Opracowanie narzędzia automatyzującego tworzenie raportów do przedstawiania informacji o sytuacji osób starszych w Polsce.

Całkowita wartość projektu: 14 304 266,54 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 12 055 635,83 zł

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia / działań w projekcie