Logotypy SHARE SGH MRPiPS

Emerytura

 Emerytura


Co może mieć wpływ na potencjalne zwolnienie z pracy lub przejście na emeryturę? Niemal dwie trzecie osób badanych w Polsce wskazuje na wiek – znacznie częściej kobiety niż mężczyźni, zaś 45% badanych – na stan zdrowia, tym razem częściej mężczyźni. 28% badanych za ważny czynnik uznało to, czy pracodawca chce ich zatrzymać czy wysłać na emeryturę. Sytuacja na lokalnym rynku pracy oraz umiejętności zostały wskazane jako istotne przez odpowiednio 12% i 10% badanych. Pozostałe czynniki były wymieniane znacznie rzadziej.

 

Od 2015 roku spadł odsetek badanych, którzy deklarowali chęć jak najszybszego przejścia na emeryturę. Nadal jednak ponad połowa pracujących respondentów (z wyłączeniem kobiet powyżej 60. roku życia, które osiągnęły wiek emerytalny, jednak wciąż pracują) deklarowała chęć przejścia na emeryturę tak szybko, jak to możliwe. 

Wyniki badania SHARE wskazują, że o ile skłonność do wczesnego przejścia na emeryturę w Polsce nie zależy od płci, to wpływ na tę decyzję ma wykształcenie. Osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym, a także średnim częściej deklarowały chęć przejścia jak najszybciej na emeryturę w porównaniu do osób z wyższym wykształceniem. Osoby pracujące na własny rachunek o 15% rzadziej deklarowały chęć przejścia na emeryturę jak najszybciej w porównaniu do osób pracujących na umowę o pracę na czas nieokreślony. 

Chęć przejścia na emeryturę zależy również od sytuacji rodzinnej. W Polsce aż 12% par małżeńskich deklarowało chęć przejścia na emeryturę w tym samym czasie. Poziom wykształcenia partnerów ma istotne znaczenie dla decyzji o wspólnym przejściu na emeryturę. Osoby z wykształceniem podstawowym znacznie częściej przechodziły na emeryturę wspólnie z partnerem, zaś im wyższy poziom wykształcenia, tym skłonność do takich decyzji malała.

 

Czynniki mające wpływ na kontynuację pracy w wykonywanym zawodzie

Czynniki mające wpływ na kontynuację pracy w wykonywanym zawodzie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SHARE: runda 7. (2017 r.).