Logotypy SHARE SGH MRPiPS

Życie społeczne i edukacja

Pomaganie innym


W 2017 r. w Polsce 17,4% osób deklarowało, że pomagało innym osobom, a spośród tej grupy 5,9% sprawowało osobistą opiekę nad innymi. Przeciętnie w innych krajach europejskich więcej osób deklarowało pomaganie innym – ponad 30%.

 

Znacznie większa grupa osób w wieku 50+ w 2017 r. deklarowała opiekowanie się wnukami. Wśród osób objętych badaniem SHARE w Polsce opiekę nad wnukami deklarowało 51,3% osób, a regularną opiekę (raz w tygo­dniu lub częściej) – 36,2%. Częściej były to kobiety, zaś rzadziej – osoby po 70-tym roku życia, w gorszym stanie zdrowia i takie, które z dużą trudnością radziły sobie finansowo. W porównaniu do 2015 roku zaangażowanie w opiekę nad wnukami wzrosło wśród mieszkańców mniejszych miejscowości, podczas gdy zmalało wśród mieszkańców dużych miast.

Zaangażowanie w pracę społeczną starszych Polaków nie jest duże, ale wzrosło od 2015 r. (wtedy około 3% badanych deklarowało taką aktywność). W 2017 r. 5,4% osób powyżej 55. roku życia angażowało się w prace społeczne w organizacjach społecznych. Częściej takie zaangażowanie deklarowały osoby z wyższym wykształceniem i w tej grupie odsetek osób zaangażowanych w pracę społeczną znacząco wzrósł w ciągu tych dwóch lat (średnio około 18% w 2017 roku, zaś w 2015 roku jedynie około 8,5% osób). 

 

Edukacja


Po 55. roku życia podejmowanie aktywności edukacyjnej dotyczyło zaledwie około 5,3% osób, jednak było to więcej niż w 2015 r. (3,8%). Jedynie w grupie osób z wyższym wykształceniem ponad 25% osób uczestni­czyło w jakiejkolwiek formie edukacji i było to ponad dwukrotnie więcej niż w 2015 r.

 

Korzystanie z Internetu


Co zadziwiające, częstotliwość korzystania z Internetu wśród osób 50+ w Polsce nieco spada. Wykształcenie co najmniej średnie sprzyja korzystaniu z Internetu, a taki poziom wykształcenia w Polsce posiada ogółem ponad 76% osób w wieku 55+. Im większa miejscowość zamieszkania, tym częściej osoby 50+ korzystały z Internetu (42% mieszkańców dużych miast w porównaniu do 15% mieszkańców obszarów wiejskich).