Logotypy SHARE SGH MRPiPS

Zatrudnienie

Zatrudnienie


Odsetek osób pracujących w Polsce w grupie 50–64 lata jest stale niższy niż średnia unijna (w Polsce 56,6% osób przy średniej unijnej 64,6%), na co mają wpływ m.in. niższy wiek emerytalny kobiet i znaczna grupa osób z wykształceniem poniżej wyższego. Osoby w wieku 50–64 lata z wyższym wykształceniem w Polsce pozostają na rynku pracy niemal tak samo często jak osoby z takim wykształceniem w całej Unii Europejskiej.

 

Pomiędzy 2015 a 2017 rokiem wskaźniki zatrudnienia wśród osób w wieku 50-64 lata wzrosły. Najsilniejszy wzrost odnotowano wśród osób w wieku 60–64 lata. W 2015 r. w tej grupie wieku pracowało zaledwie 19,3% osób, a w 2017 r. – 25,8%. Pomimo tej poprawy wciąż relatywnie duża grupa osób w wieku przedemerytalnym nie pracuje, co zwłaszcza dotyczy osób mieszkających na wsi i z niższym poziomem wykształcenia.

Oszacowania wskaźników zatrudnienia wchodzących do obszaru aktywności zawodowej wskaźnika aktywnego starzenia, Polska runda 6. oraz runda 7.

Oszacowania wskaźników zatrudnienia.
Uwaga: ze względu na małą liczebność próby nie są oszacowane wskaźniki dla osób z wykształceniem podstawowym w 6. rundzie.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SHARE: runda 6.(2015 r.) oraz runda 7. (2017 r.).

 

Ponad połowa osób w wieku 50+ w Polsce pracuje na umowę o pracę na czas nieokreślony, przy czym odsetek ten jest wyższy wśród kobiet. Praca na własny rachunek jest drugą w kolejności formą zatrudnienia, częściej dotyczy mężczyzn. Mniej niż 10% badanych miało umowę o pracę na czas określony.

Prawie co czwarta kobieta w wieku 55-64 lata w Polsce nie pracuje. Niepracujące kobiety dzielą się na trzy mniej więcej równe grupy: zajmujące się domem, niepełnosprawne oraz niepracujące z innych przyczyn. Wśród mężczyzn w wieku 60-69 lat częściej niż co piąty nie wykonuje płatnej pracy. 70% niepracujących mężczyzn deklarowało poważne problemy zdrowotne utrudniające pracę.